داستانهای واقعی فنجان چای با خدا زهرا اسعد بلند دوست

رمان آنلاین فنجانی چای با خدا بر اساس داستان واقعی قسمت ۱۲۶تا آخر

رمان آنلاین فنجانی چای با خدا بر اساس داستان واقعی قسمت ۱۲۶تا آخر

داستان فنجانی چای با خدا

نویسنده :زهرا اسعد بلند دوست

???????????
قسمت ۱۲۶:
دستم به دستگیره ی در نرسیده، درب باز شد.
دانیال بود.. با چشمانی قرمز و صورتی برافروخته.
دیدنِ این شمایل در خاک عراق عادی بود. اما دانیال..
برایِ رفتن عجله داشتم (سلام. کجا بودی تو.. ده بار اومدم هتل که ببینم برگشتی یا نه..
از ترس اینکه بلایی سرت اومده باشه، مردمو زنده شدم..
حسام بهت زنگ نزد؟؟)
نفسی عمیق کشید ( کجا داری میری؟؟ )
حالتش عادی نبود. انگار بازیگری میکرد . اما من وقتی برایِ کنکاش بیشتر نداشتم. همین که سلامت برگشته بود کفایت میکرد ( دارم میرم حرم ببینم میتونم دوستای حسامو پیدا کنم.. دیشب از طرف موکب علی بن موسی الرضا اومده بودن، ما هم با همونا رفتیم زیارت.. )
پوزخندی عصبی زدم (فکر نمیکردم امیرمهدی، انقدر بچه باشه که واسه خاطر چهارتا کج خلقی، قهر کنه و امروز نیاد دیدنمون..
رفیقت هنوز بزرگ نشده.. خیلی…. ) ادامه ی جمله ام را قورت دادم.
در را بست و آرام روی تخت نشست (پس حرفتون شده بود.. دیشب که ازت پرسیدم گفتی نه..)
با حرص چشمانم را بستم ( چیز مهمی نبود.. اون آقا زیاد بزرگش کرده ظاهرا..
جای اینکه من طلبکار باشم، اون داره ناز میکنه..
حالا چیکار میکنی؟؟ باهام میای یا برم؟؟ )
دانیال زیادی ناراحت نبود؟؟ ( حسام یه نظامیه هاا.. فکر کردی بچه بازیه که همه از کار و جاش سردربیارن.. بیا استراحت کنیم، فردا عازم ایرانیم.. )
رو به رویش ایستادم ( دانیال حالت خوبه؟؟ )
دستی کلافه به صورتش کشید و با مکثی بغض زده جواب داد ( آره.. فقط سرم درد میکنه..)
دروغ میگفت. خیلی خوب میشناختمش.. نمیدانم چرا اما ناگهان قلبم مشت شد و به سینه کوبید.
نمیخواستم ذهنیتِ سنگینم را به زبان بیاورم (دانیال.. مشکلت چیه..؟؟ هیچ وقت یادم نمیاد واسه یه سر درد ساده، صورتت اینجوری سرخ و رگ گردنت بیرون زده باشه.. )
تمام نیروی مردانه اش را در دستانِ مشت شده اش دیدم. زیر پایم خالی شد.
کنار پایش رویِ زمین نشستم. صدایم توان نداشت ( حسام چی شده، دانیال ؟؟)
اشک از کنار چشمش لیز خورد. روبه رویم نشست و دستانم را گرفت ( هیچی.. هیچی به خدا..

( هیچی.. هیچی به خدا..
فقط زخمی شده.. همین..
چیز خاصی نیست.. فردا منتقلش میکنن ایران..)
کلمات را بی قفه و مسلسل وار میگفت.
چه دروغ بچه گانه ایی.. آن هم به منی که آمین گویِ دعایش بودم..
حنجره ام دیگر یاری نمیکرد. با نجوایی از ته چاه درآمده میخِ سیلِ چشمانش شدم.(شهید شده، نه؟؟)
قطرات اشک مانش بریده بود و دروغ میگفت.. گریه به هق هق اش انداخته بود و از مجروحیت میگفت.. از ماجرایِ دیشب بی خبر بود و از زنده بودنش میگفت..
تنم یخ زده بود و حسی در وجود قدم نمیزد..
دانیال مرا در آغوش گرفته بود و مردانه زار میزد.. لرزش شانه هایش دلم را میشکست..
شهادت مگر گریه کردن داشت؟؟ نه..
اما ندیدنِ امیرمهدیِ فاطمه خانم چرا. فغان داشت.. شیون داشت.. نالیدن داشت..
دانه های اشک، یکی یکی صورتم را خیس میکردند..
باید حسام را میدیدم. (منو ببر، میخوام ببینمش..)
مخالفتها و قربان صدقه رفتن های دانیال هیچ فایده ایی نداشت، پس تسلیم شد..
از هتل که خارج شدیم یک ماشین با راننده ایی گریان منتظرمان بود.
رو به حرم ایستادم وچشم دوخته به گنبد طلایی حسین (ع) که شب را آذین بسته بود، زیر لب نجوا کردم (ممنون که آرزوشو برآورده کردی آقا.. ممنونم..)
به مکان مورد نظر رسیدیم. با پیاده شدنم از ماشین، صدایِ گریه هایِ خفه ی دانیال و راننده بلند شد.
قدم هایم سبک بودو پاهایم را حس نمیکردم..
قرار بود، امروز او به دیدنم بیاد.. اما حالا من برایِ دیدنش راهی بودم..
دانیال بازویم را گرفت و من میشنیدم سلامها و تبریک هایِ خوابیده در بغض و اشکِ همردیفانِ همسرم را..
شهادت تسلیت نداشت، چون خودش گفته بود “اگر شهید نشم، میمیرم”. پس نمرده بود.. ادامه دارد..

?????????
قسمت ۱۲۷:
به آخرین درب که چندین مرد با شانه هایی لرزان محاصره اش کرده بودند رسیدیم.
کنار رفتند.. در را بازم کردمو داخل شد.
خودش بود..
آرامو خوابیده رویِ تخت، با لباسهایی نظامی که انگار تن اش را به خون غسل داده بودند..
گوشه ی سرش زخمی بود و رد زیبایی از خون تا کنارِ گونه اش کشیده شده بود..
قلبم پر کشید برایِ آرامش بی حد و حسابش..
چقدر شهادت به صورتش میآمد..
دستِ آرامیده رویِ سینه اش را بلند کردمو انگشترِ عقیقِ گلگون شده اش را با نوازش از انگشتش خارج کردم.
این انگشتر دیگر مالِ من بود..
کاش دیشب بودنت را قاب میکردم در لوحِ خاطراتم..
کاش بیشتر تماشایت میکردم و حفظ میشدم حرکاتت را..
کاش سراپا گوش میشدم و تمامِ شنیدنهایم پر میشد از موج صدایت..
راستی میدانی که خیلی وقت است برایم قرآن نخواندی؟؟
حالا دل به آواز قرآنِ کدام قاری خوش کنم که مسکن شود بر دردهایم؟؟
کاش دیشب بچه نمیشدم و با قهر، قهر میکردم و تُنِ نفسهایت را هجی ..
کاش…
موهایش را مرتب کردمو او یک نفس خوابید..
به صورتش دست کشیدمو او لبخند زد محضِ دلداریم..
عاشق که باشی دل خوش میکنی به دلخوشی هایِ معشوقت.. ومن عاشقانه دل خوش کردم.
(این قلب ترک خوده ی من، بند به مو بود…
من عاشق”او” بودمو “او” عاشق “او” بود..)
بارانِ اشکهایم، سیل شد اما طوفان به پا نکرد.. باید با خوشیِ حسام راه میآمد..
پس بی صدا باریدم..
چشمانِ بسته اش را بوسیدم و دستانش را به رسمِ عاشقانه هایش دورِ صورتم قاب کردم.
حسام بهترین ها را برایم رقم زد و حالا من در سرزمین کربلا وداع اش را لبیک میگفتم.
به اصرارِ دانیال عازمه هتل شدیم که یک از آن جوانان نظامی صدایم زد و نایلونی به سمتم گرفت (گوشیِ سیده.. خاموشه.. فک کنم شارژش تموم شده.. )
کیسه را گرفتم و به هتل برگشتیم.
بی صدا وسایلم را جمع میکردمو دانیال اشک ریزان تماشایم میکرد.
تهوع و درد گوشم را کشید و مرا مجبور به افتادن روی تخت کرد.
دانیال با لیوانی آب و قرص کنارم نشست. (اینا رو بخوور.. سارا باید قوی باشی.. فاطمه خانوم تمام چشم امیدش به توئه.. حسام به خواسته ی قلبیش رسید.. )
و باز بارید.. من قوی بودم.. خیلی زیاد، بیشتر ازآنچه فکرش را بکنند.. کم که نبود، خودم آمینِ شهادتش را گفته بودم.. حالا هم باید پایش میماندم..
حالا هم باید پایش میماند( تو از کجا خبر دار شدی؟)
نفس گرفت (صبح با گوشیش تماس گرفتم. گفت داره میره گشت زنی اما خواست به تو چیزی نگم که نگران نشی.. بعدم گفت تا اذان ظهر برمیگرده..
تو چیزی نپرسیدی، منم چیزی نگفتم.
ولی همه ی حواسم بهت بود که چشم به راهشی. تا اینکه از ظهر گذشت و هیچ خبری ازش نشد.. منم نگران بودم و مدام به گوشیش زنگ میزدم که میگفت خاموشه..
دم دمای عصر وقتی حالِ پریشون و سراغ گرفتنهاتو از حسام دیدم.. دیگه خودمم ترسیدم..
از طریق بچه ها سراغشو گرفتم که اول گفتن زخمی شده و برم اونجا.. وقتی که رفتم دیدم زخمی نه.. شهید شده..)
تمام ثانیه هایِ پریشانیم تداعی شد (چجوری شهید شده؟)
چانه اش میلرزید ( با چند نفر رفته بودن واسه گشت زنی ، که متوجه میشن یه عده از داعشی ها قصد نزدیک شدن به شهر رو دارن.. که باهاشون درگیر میشن..
حسامو دوستاش تا آخرین گلوله ی خشابشون مقاومت میکنن و به مقر خبر میدن.. اما دیگه محاصره شده بودن و تا نیروها برسن، بچه ها شهید میشن..)
آه از نهادم بلند شد.. پس باز هم حرف غیرت و پاسداری بود. حداقل خوبیش این بود که من پیکرِ گرمِ شهیدم را دیدم (خب داعشی ها چی شدن ؟)
لبخندش تلخ بود (تار و مارشون کردن..)
صبح روز بعد به همراه پیکرِ امیر مهدیم، راهی ایران شدیم.
در مسیر مدام اشک ریختم و ناله کردم که قرار بود با سوغات و تبرت کربلا به ایران برگردم. حالا داشتم حسامِ بی جان را چشم روشنی سرزمین عراق میبردم..
بیچاره فاطمه خانم..
ادامه دارد..

????????????
قسمت ۱۲۸:
وقتی به خاک ایران رسیدیم، دیگر دم و بازدمی برایِ قطع شدن نداشتم..
هوایِ ایران پر بود از عطرِ نفسهایِ امیرمهدی..
فاطمه خانم با دیدن من و تابوتِ پیچیده شده در پرچمِ فرزندش، دیگر پایی برایِ ایستادن نداشت.
پدر که مُرد، حتی نشانیِ قبرش را نپرسیدم..
اما حسام همه ی احساسم را زیرکانه تصاحب کرده بود.
و منو دانیالِ بی تفاوت به مرگ پدر، حالا بی تابی مان سر به عرش میکشید محضِ نداشتنِ امیرمهدی..
فاطمه خانم به آغوشم کشید و مادرانه صورتم را بوسید ( زیارتت قبول باشه مااادر.. )
دست به تابوت پسرش کشید و نالید ( شهادت توام قبول باشه ماااادرم.. یکی یه دونه ی من.. )
راستی فاطمه خانم دیگر چیزی برایِ از دست دادن داشت؟؟؟
مردهای نظامی پوش با صورتهایی حزن زده تبریک میگفتند و دوستان حسام سینه زنان اشک میرختند..
ضعف و تماشا، دیدم را تار کرد و خاموش شدم..
نمیدانم چند ساعت را از بودن کنارِ جسمِ بی جانِ حسام محروم ماندم، اما وقتی چشم باز کردم. شب بود و تاریکی و سکوت..
رویِ همان تختی که حسام لقمه های نان و پنیر درست میکرد و چای هایش را به طعم خدا شیرین میکرد..
چشم چراخاندم، انگار گوشه ی اتاق به نماز ایستاده بود و الله اکبر میگفت..
صدایِ خنده هایش را شنیدم، درست زیر پنجره نشسته بود و دلبری میکرد..
این اتاق پر بود از بودنهایش.. از خنده هایش.. از عاشقانه هایِ مذهبی اش..
ته دلم خالی شد.. دیگر نداشتمش..
حالا و من بودمو دیوارهایی که حسرت به دلِ قهقه هایش میشدیم..
لبخند روی لبهایم نشست، خوب بود که چیزی به انتهایم نمانده بود و باز دیدم همان اخمهایش را وقتی که از کاسه ی کوچک عمرم میگفتم..
روی تخت نشستم که چشمم در آن تاریکی محض، به برادر همیشه نگران و خوابیده رویِ زمینِ اتاقم افتاد..
آرام به سمتِ میزِ گوشه ی اتاقم رفتم. باید عکسهایش را میدیدم. قلبم تپش نداشت..
گوشی را برداشتم و یک به یک یادگاری هایمان را چک کردم. از اولین روز عقدمان تا آن شبِ اربعین..
از اولین شانه به شانه شدنهایمان تا آخرین عاشقانهایِ حسینی مان..
چمدانِ چسبیده به دیوار را باز کردمو موبایل خونی و پیچیده در نایلونِ حسام را درآوردم.
خاموش بود. به شارژ زدمو روشن اش کردم…
خاموش بود. به شارژ زدمو روشن اش کردم. دوست داشتم گالریش را چک کنم. حتما پر بود از عکسهایِ دو نفره مان..
باز کردم.. خالی از عکسهایِ دو نفره و مملو از عکسهای مذهبی و شهدا..
دلم گرفت.. او از اول هم برایِ من بود..
فایل فیلمهایش را باز کردم و یک نگاهی کلی انداختم..
حدسش سخت نبود . مداحی.. روضه.. تصویر از حرم تا الی آخر..
قصد خروج از فایلِ کلیپ ها را داشتم که ناگهان فیلمی توجه ام را جلب کرد.. حس خوبی نداشتم..
هنذفری را داخل گوشهایم گذاشتم تا با صدایش دانیال را بیدار نکنم.
فیلم پخش شد و نفسم قطع..
حسام بود.. لحظاتِ آخر، قبل از شهادت..
تکانهایِ شدید ونامرتب گوشی نشان میداد که به سختی آن را در دستش گرفته. گاهی صورتش در کادر بود، گاهی نه.. اما خس خس صدا و کلماتِ تکه تکه اش در میانِ همهمه ی ناجوانمردانه ی گلوله ها، به خوبی شنیده میشد (سلام سارایِ من..
ببخش که دیشب ناراحتت کردم.. به خدا، از دهنم پرید.. و اِلا هیچی نمیگفتم..
الان محاصرمون کردن.. بقیه بچه ها پریدن.. اما من هنوز دارم دست و پا میزنم..
خشابامون خالی و دیگه هیچ گلوله ایی نمونده..ولی الاناست که نیروهایِ خودی برسن..
بانو! میدونم وقتی گوشی به دستت برسه، به امید دیدن عکسامون زیرو روش میکنی.. نگرد، هیچی توش نیست..
آخه ما مذهبی ها عکس ناموسمونو این تو نگه نمیداریم.. موبایله دیگه، یه وقت دیدی گم شد..
پس نذار به پایِ بی علاقه گیم.. که به اندازه ی تک تک نفهسایِ عمرم دوست دارم..
اما یه سی دی تو کشویِ اتاقمه که پر از عکسای خودمونه..) ادامه دارد..

قسمت آخر:
با سرفه ایی شدید خندید و کلماتش باز تن به تن، تکه تکه شدند ( یه سی دی هم هست، پر از عکسایِ حجله ایی.. واسه بعد از شهادت..
راستی دیشب برات، یه فایل صوتی قرآن خووندم و ضبط کردم.. تو همین گوشیه..
هر وقت دلت گرفت، گوش کن. البته اگه این موبایل سالم به دستت برسه..
انگشتری که دستمه، مالِ تو.. حتما پشت نگینشو بخوون..
سارایِ من، وقتی پام به خاک نجف رسید اولین چیزی که حضرت امیر خواستم، شفای تو بود.
پس فقط به بودن فکر کن. هوای مامانو هم خیلی داشته باش.. اون بعد از من، فقط تو رو داره..
راستی چادر خیلی بهت میاد نازنینم.. )
در صدا و چشمانش دیگر نایی نبود ( منتظرت، میمو نم..)
گوشی از دستش افتاد. نیمی از صورتش که نقش زمین شده بود در کادر مشخص بود..
لبهایش میخندید و میان هیاهویِ تیر اندازی و فریادهایِ مختلفِ، صدایِ اشهد خوانی حسام، به طور ناواضح به گوش میرسید..
نمیدانم چقدر از هجوم صداها و چشمانِ آرام گرفته ی سید امیرمهدی من گذشت که شارژِ گوشی اش تموم و خاموش شد.
بی صدا گریستم. و تیغه ی کف دستم را به دندان گرفتم..
کاش دنیا برایِ یک دقیقه هم که شده میایستاد..
خدا میداند که دانستم، حیف میشد اگر حسامم میمیرد..
شهادت لباسِ تن اش بود..
به سراغ ساک رفتمو انگشترش رابیرون کشیدم.
خوابیده در خونِ مردِ زندگیم بود. به آشپزخانه بردمو شستم اش.
انگشتر را برگرداندم.. اسم من را پشتش کنده بود.
مانند همان انگشترِ نگین سبزی که اسم خودش را بر آن کنده و به دستانم هدیه داده بود..
آن شب تا خودِ صبح تلاوتِ ضبط شده ی قرآنش را گوش دادم به عرش تماشایش کردم.
آن شب گذشت..
آن شب به خنکی بهشت و سوزانی جهنم، گذشت..
و من مثه یک آدم برفیِ یخ زده، زیر آتشِ آفتاب، آب شدم.. روز بعد در مراسم تشییع پیکرش با ساق و چادری که به من هدیه کرده بود، سیاه پوشِ نبودنش شدم..
دوستانش اتومبیلی که پیکرش را حمل میکرد مانند ماشینِ عروس به گل آذین بستند و کاغذی بزرگ با این جمله که ” دامادیت مبارک سید” روی آن چسباندند.
چند ماهی از آن روزها میگذر و من هنوز زنده ام…
چند ماهی از آن روزها میگذر و من هنوز زنده ام..
انگار دیگر سرطان هم سراغم را نمیگیرد.. نمیدانم او هم غم زده ی پروازِ امیرمهدیِ من ست و عذابم را حوصله نمیکند یا اینکه دعایِ نجفیِ سیدم گیرا بود و مرا به هچل زندگیِ انداخته..
روزهایم میگذرد بدونِ حسام..
با پروینی که غذا میپزد و اشک میریزد..
دانیالی که میان خنده هایش، بغض میکند..
مادری که حتی با مرگ دامادش، روزه ی سکوتش را افطار نکرد..
و فاطمه خانومی که دل خوش به دیدارِ هروزه ی عروسش، تارهای سفید موهایش را میشمارد.. حسام، سارایِ کافر را از آلمان به ایران کشاند و امیرمهدی شد و به کربلا برد..
حالا من ماندمو گوش دادنهایِ شبانه به قرآنش..
تماشایِ عکسهایِ پر شورش..
عطرِ گلاب و مزار پر فروغش..
اینجا من ماندم و دو انگشتر ..
عروسی، پوشیده در عربی ترین چادر دنیا..
و دامادی که چای هایش طعم خدا میداد..
(تنها نشسته ام و به یاد گذشته هااا
دارم برایِ بی کسی ام گریه میکنم..)
تقدیم به شهدایِ مدافع..
پاسداران مرزهای اسلام..
شیردلان خاکهای ایران..
زنانِ سرسپرده ی زینبی..
که ثابت کردند “شهادت” شیرین ترین، غم انگیز دنیاست.. صلواتی هدیه میکنیم به روحِ سبزشان..
(اللهم صلی علی محمد و آل محمد.) پایان..
اما تا ظهور ادامه دارد…
پایان

 

141 دیدگاه برای “رمان آنلاین فنجانی چای با خدا بر اساس داستان واقعی قسمت ۱۲۶تا آخر

 1. این رمااان عااااااالی بوووود
  حتی خوندنش حال و هوای شهدا و رو برا ادم زنده میکنه
  و حریص برای تنفس هوای اونا
  کاش ما هم لایق….

  1. وااااااااقعا عالی بود خیلی ممنونم با این داستان زیبا خیلی از گمشده های معنوی مو پیدا کردم امیدوارم بتونیم راه شهدارو ادامه بدیم شرمنده شون نشیم بازم ممنون

 2. واقعااااااا عالی بود بهترین رمانی ک خوندم
  اشکمو در اورد دلمو حسینی کرد
  شهادتش مبارک
  انشالله شرمنده خون شهدا نشیم

 3. واقعا عالی بود.با خنده هاشون میخندیدم با گریه هاشون گریه کردم…زیبــــــــــــــــــــــاترین رمان عمرم بود

 4. دلم گرفته از این روزمرگیها و ماندن در گذر زمان ….زندگی زیباست اما شهادت از زندگی زیباتر است .به امید روزی که ما هم نمیریم

 5. بسیار عالی بود حال و هوای شهدای حرم را داشت دلم هوایی شد . انشا… خدا به مدافعان حرم کمک کند و روحشان را قرین رحمت

 6. دلم هوای کربلا کرد بی هوا گریه کردم .ب حال خودم گریه کردم ب مظلومیت مدافعان حرم.بعضیا چجوری بهشون انگ میچسبونند.عالیییی بود رمان.بهترین رمان توی عمرم بود

 7. سلام
  خیلی زیبا بود
  خدا قسمت همه ی دختر خانما بکنه این چنبن زندگی سختی رو که شیرینیش به همه ی دنیا می ارزه

 8. اولین رمانی که توی زندگیم خوندم این بود . واقعا فوق العاده بود?
  میشه فامیلی شهید رو هم بگید تصاویرش رو پیدا کنیم و ببینیم؟

  خدایا شهادت نصیب ما بگردان?

 9. خیلی خیلی ممنونم من هنوز کربلا نرفتم اما دلم پر کشید تاحرم اونم بااین رمان ،خیلی عالی بود ،کلی اشک ریختم هیچ وقت این رمان رو از یاد نمی برم ،بهترین و عالی ترین رمان عمرم بود
  ممنونم ازتون خانم زهرا اسعدبلند دوست ❤

 10. باوراین که داستان واقعیه خیلی سخته کاش میدونسم اسم شهیدچیه تابیش ترباورش میکردم ولی رمان فوق العاده اییه.این رمان ازهر رمان عاشقانه ای عاشقانه تره.قلمتون بسیارقویه

 11. خیلی زیبا بود
  شهدا شرمنده ایم…
  شرمنده مادران و پدران و همسران شهداییم ..?
  واقعا آقا امیر مهدی نمونه یه مسلمان واقعی و متعهده
  احسنت به ایشون چقدر زیبا اسلام رو به سارا خانوم جرعه جرعه نوشاند
  جوونای مثل آقا امیر مهدی تک هستن تو اوج عشق و علاقه به همسر و خانواده مدافع عشق بزرگترشون میشن و ما رو از جوونیمون شرمنده میکنن
  التمااااااااس دعا

 12. عالی بود
  تورو خدا اگه میشه فامیل شهید رو بگین
  به شدت تحت تاثیر قرار گرفتم
  اصلا تو حال خودم نیستم
  دلم بد جوری توی محرمی هوای کربلا رو کرده ، ان‌شاءالله که آقا امام حسین خودشون بطلبن
  آلتماس دعای زیاد از همگی
  ان‌شاءالله شهادت نصیب هممون بشه

 13. سلام رمان واقعا قشنگ بود و متنی بسیار قوی داشت اما خیلی دور از واقعیته و داستان فقط تخیل نویسنده هست…

  1. تا حدی موافقم…رمان خیلی قشنگی بود..اما از یه جایی به این طرف خیلی دیگه روندش تغییر کرد و خیلی دیگه توش شور و احساس زیاد شد

 14. واقعاً زیبا بود
  دلم گرفت
  شهدا شرمنده ایم
  برای شادی روح همه شهدا به خصوص شهدای مدافع حرم حضرت زینب صلوات

 15. خیلی گریه کردم برای حسام
  شهیدی که نماد مظلومیت و پاکی بود
  حتی یه بار هم قبل از محرمیت به سارا نگاه نکرد
  تنها یک بوسه انهم نه از روی شهوت به پیشانی همسرش زد
  در کل مرد روزگار بود
  عالی ترین رمانی که خوندم

 16. عالی بود
  امیر مهدی نمتد زیبای تشیع بود و واقعا به شکل خاص و زیبایی اسلام رو معرفی کرد.
  درود بر شهدای مدافع حرم
  درود بر مادران و همسران شهدای مدافع حرم
  عالی بود
  اشکمو دراورد

 17. سلام این پیام رو که دارم مینویسم اشکهام داره سرازیر میشه

  حس میکنم بدونم چرا ولی گفتنی نیست

  نمیدونم چرا ولی با اینکه داستان و رمان بود از. ته دلم علاقه مندم سارا خانوم زودتر بره پیشه امیرمهدیش

  عالی بود عالی

 18. ای کاش میشد همونطور که فرمودید داستان واقعی اسم این شهید رو هم مینوشتید

  حالا فهمیدم داستانتون واقعیه

  پس از ته دلم میخوام کهیا سارا خانم بره پیشه اقا امیر مهدی
  یا اقا امیر مهدی همیشه پیشه خانومش باشه
  ان شاء الله
  تو رو خدا اسم شهید رو بنویسید

 19. واقعاعالی بود… خدایایعنی میشه منم شهیدشم…چقدخوبه همه رمان هابه این اندازه آموزنده باشن…

 20. من با تک‌تک لحظه ها رو تصور کردم…تصور کردم و حرص خوردم… تصور کردم و مهربونی عثمان رو فهمیدم…لعنت گفتم و عاشق شدم ….تصور و کردم و در نبود حسامِ امیرمهدی نام غصه خوردم و گریه کردم….تبریک میگم به این قلم عالی و بینظیر

 21. الهی نابودشن اونایی ک این طوربچه های ماروپرپرمی کنن ونه به شیعه هاومسلمونابه همه دنیاظلم می کنن
  به امیدخدامی رسه اون روزی که امامون بیادودنیاازشروجودشون راحت شه
  مرگ بردولت شیطان گونه امریکا واستکبارجهانی

 22. شهدا به مولا تاابد شرمندتونیم..
  خدایا به آبروی همین شهدا قسمت میدم مارو ببخش..
  زهرا خانوم اجرکم عندالله..

 23. عالی بود هم از لحاظ محتوا هم از لحاظ بیان .من وقتی شب ها این رمان می خوندم اصلا گذر زمان متوجه نمی شدم .ایشون جزئیات محیط وشرایط خیلی خوب بیان کردند .می شد آدم اون لحظات تصور کنه.فقط می خواستم بدونم این شخصیت ها واقعی بودن یا زایده تخیل نویسنده هست

 24. فقط باید گریه کرد و ناله زد
  دوستان کسی عکسی از این شهید نداره؟
  یا نشانی از سارا و دانیال ؟
  حالم خرابه به خدا کمک کنید

 25. واقعا عالی بود..
  دلم شکست….
  ای کاش همه ی ما مثل آقا امیر مهدی دلامون پاک بود…
  آینه ای از جنس خدا بود

 26. سلام.من از بعد نماز صبح تا الآن که ساعت۱۲/۳۵ شب است این رمان را کاملا خواندم.با اینکه معتقدم بسیار زیبا و عالی بود ولی می توانست از لحاظ نوشتار بهتر شود.
  خدا خیرتان بدهد.آموزندگی رمان کیفیت خوبی داشت.موفق باشید.

 27. بانوی خوش ذوق قلمت حرف دل من میزد. کاش شهادت آرزو نبود کاش…امیددارم اثرهایی مثل این وبهتر را بازهم بخوانیم. دعاکنید بی بی این سراپا تقصیر را بپذیرد

 28. خیلی خوب بود
  فراتر از همه ی خوب‌ها
  در حالی که به سختی می‌تونستم چشمهایم رو باز نگه دارم و از درد و ضعف بی حال شده بودم ،ولی تا آخر داستان رو خوندم و بلند بلند گریه کردم
  به امید ظهور آقا امام زمان (عج) و پیروزی سربازان اسلام و مدافعان حریم ولایت

  اجرتون با جده سادات

 29. سلام ممنون از نویسنده عزیز خیلی زیبا بود?
  درود بر تمامی شیر مردان حسینی که از خودشون وارزوهاشون گذشتند
  انشاالله خداوند شهادت را نصیبمون کنه و راه شهدا را ادامه بدیم

 30. واقعا عالی بود
  زبان قاصر میشه وقتی که نام شهداو جانبازا و خانواده هاشون رو به زبون میاره?
  کاش من هم لایق همچین جایگاه هایی بشم التماس دعا

 31. سلام
  رمانتون بیش از حد عالی بود
  مخاطب رو وادار میکرد تا پا به پای سارا توی ماجرا پیش بره و صحنه رو تجسم کنه …
  خیلی عالی بود ، من خودم خیلی با این رمان تونستم ارتباط برقرار کنم و پا به پای رمان عصبی یا ناراحت بشم ، حتی اینقدر بیان کلمات زیبا و ور ان بود که حتی بعضی جاها خنده ام می گرفت یا از ته دل گریه میکردم .
  در کل رمان فوق العاده ای بود . به امید رمان بعدی با همین نویسنده .
  اجرتون با بی بی زینب
  یا علی .

 32. این بهترین رمانی بود که خوندم، کاش بقیه نویسنده ها هم از ایشون یاد بگیرن به جای رواج دادن فرهنگ غربی، درباره شهیدامون ، خصوصا مدافعین حرم بنویسن

 33. خیلی زیبا بود و صدالبته غمگین چون من یه دخترم و خب برای یه زن خیلی سخته عشق زندگیشو از دست بده….خیلی گریه کردم ولی عالی بود
  کاش اسم شهید رو هم مینوشتین

 34. بسیار عالی بود. خدا قوت. انشاءالله کسانی که یاد شهدا رو زنده نگه میدارند،از جمله نویسنده ی محترم رمان ، با سید و سالار شهیدان محشور بشن و خدا اجرشون بده.
  برای شادی روح شهدا و برای اینکه انشاءالله شرمنده ی شهیدان نباشیم صلوات

 35. سلام
  بسیاررمان خوب جذاب وپرازتزریق هویت حزب الهی به امثال بنده هست که احساس گم شدگی داریم وباخواندن این مطالب مثل منوری برایشان کارایی داردتاخودشان راپیدا کنند.اگربرای مثلا چندسال آینده کارهای به مراتب وسیع تروپرازقهرمان سازی داشته باشیدبسیارمفید خواهدبودکه الگوسازی بشه وفرهنگ حزب الهی زندگی کردن بیشتروبیشترفراگیرشود.ان شالله موفق وپیروزباشید!

 36. قلمت را که بدست گرفتی نمی دانم چه از ذهنت گذشت خیال یا واقعیت اما چنان عشق را زیبا نوشتی که حتی قلب هم از درک بزرگیش عاجز مانده !
  به امید وصال با این والای احساس با وضویی از ایثار اقتدایی از عشق و نمازی از شهادت…

 37. قلمت را که بدست گرفتی نمی دانم چه از ذهنت گذشت خیال یا واقعیت اما چنان عشق را زیبا نوشتی که حتی قلب هم از درک بزرگیش عاجز مانده !
  به امید وصال با این والای احساس با وضویی از ایثار اقتدایی از عشق و نمازی از شهادت…

 38. باورم نمی شه
  داستان واقعیه
  من ماه رمضون امسال یه روز بعد نماز صبح شروع کردم به خوندن تا ساعت نه صبح که میخواستیم بریم راهپیمایی روز قدس
  تازه شبش هم شب قدر بود نخوابیده بودم
  ووییی عالیه
  جدیدا رمان های مذهبی خیلی بی آب شدن ولی این عالی بود عالی

 39. این داستان واقعی دل ادم رو از لجن زار زندگی دنیا و لذت های زودگذر ش بیرون میاره و در هوای خدا، عزت ودوست داشته شدن توسط خدا میبره…
  ای کاش ماهم ارزو مون به واقعیت بپیونده ،راه سعادت رو پیدا کنیم…
  خدا عاقبت بخیر کنه نویسنده و ناشر ش رو

 40. با سلام
  داستان فوق العاده قشنگ و زیبایی بود.
  ان شا الله خدا بهمون کمک کنه و به ما هم توفیق شهادت بده

 41. واقعا عالی بود من رمان زیاد خوندم ولی ب زیبای این رمان تابحال هیچی نخوندم
  من زیاد شهدا و … باور نداشتم و باید بگم این رمان دیدگاهم و عوض کرد

 42. واقعا که بهتر ازاین داستان نخوندم تاحالا ای کاش درجامعه مون هم همینطوری با مهربانی وعشق و ایثار حجاب رو ترویج میدادن نه با زور و کتک چیزی که با چوب بیاد با باد هم میره وگرنه کیه که از پاکی ونجابت بدش بیاد

 43. بسم رب شهدا
  شرمنده ی شهدا و همسران عاشق و مادران دلباخته ی شان هستیم .
  التماس دعای فرج و شهادت

 44. رمانتون خیلی عالی بود.دلم هوای کربلا رو کرد.خداکنه شرمنده شهدانشیم، انشاالله این شهید تو اون دنیا شفاعتمون کنه

 45. سلام.عالی بود .حالا جواب سوال خودم که یه روزی به یه تازه عروس مدافع حرم پرسیدم که چطور حاظر از علاقش بگذره.

 46. خیلی قشنگ بود دلم یه حالی شد زیبا و توصیف نشدنی و عشق بین سارا و حسام رنگ بوی خدایی میداد عشق واقعی یعنی همین

 47. خیلی قشنگ بود دلم یه حالی شد نمیتونم توصیفش کنم فقط میتونم بگم عشق بین سارا و حسام یه عشقی که رنگ و بوی خدا میداد عشق واقعی یعنی این ممنون از نویسنده

 48. فقط اهلش میتونه درک کنه…عطر رمانی با خدا رو.
  از زمین تا آسمون تفاوت هست…بین رمانی که سراسر بوی هرزگی و گناه میده….تا رمان شما…رمانی که باعث میشه خدا رو هر لحظه حس کنی و افتخار کنی که شیعه ی امام علی هستی…
  حقیقتا متحول شدم….
  بنده بعد از تحولم خواندن رمان رو ترک کردم…
  و این رمان بعد از مدت ها آرامش وصف ناپذیری رو بهم تزریق کرد…بی نهایت ازتون ممنون زهرا خانم
  اجرتون با شهدا

 49. با پایان داستان یه حس خلا تو وجودم شکل گرفت
  انشاالله لایق شهادت بشیم بالاخره یه روز
  داستان واقعا زیبا بود ولی مثل اینکه فقط یه سری از قسمتاش برگرفته از واقعیت بود(براساس گفته خود نویسنده)

 50. سلام بسیار زیبا و قشنگ بود
  امیر مهدی داستان شما شبیه مهدی زندگی منه که یه هفته ای میشه ازش بی خبر هستم ?
  و با خوندن این داستان خاطراتمو زنده کرد
  ان شاءالله موفق باشید
  یاعلی

 51. عالی بود
  و بار دیگر به شیعه بودنم افتخار کردم و به باور خودایم و بودن فرزندان پاو این سرزمین سربازان غیور وطنم.
  خدایا فرج مولایم را برسان و روزیمان را شهادت قرار ده نه مرگ

 52. عالی بود برای همه‌ی بچه‌های مدافع حرم دعا کنید خیلی هاشون بچه‌های کوچک چشم انتظار دارن که با حرف های مردم ذره ذره آب میشن

 53. رمانش عالی بود اما به خدا از بس براشون گریه کردم دیوونه شدم نمیدونم بگم شهید نمیشد بهتر بود یا نه؟؟؟کاش سارا هم میمرد تا غم از دست دادن عشقشو نبینه .خیلی سخته

 54. خوب نبود، عالی بود.عالی تر از عالی بود.
  عالی تراز این رمان تو عمرم ندیده بودم. دلمو کشوند کربلا، حال و هوامو شهدایی کرد، حسابی اشکمو درآورد وباعث شد شرمنده شهدا بشم. انشاءالله منم به مقام والای «شهادت» برسم.
  وای یعنی میشه منم لایق شهادت بشم و به آرزوم برسم. واقعا یعنی میشه?

 55. ازاول رمان تاآخرش خودم باسارا بودم وتوخوشی وتلخیش .ازدس دادن کسی که دوسش داری واقعاسخته بااینکه خودم شوهردارم ولی همش حسرت سارا رووتمام همسران شهدارومیخوردم.کاشکی منم مثه ساراخداهدایتم کنه وآخرعاقبتم مثه حسام بشه دعام کنید.فقط حیدرامیرالمومنین است.

 56. عاااالی بود خدا اجرتون بده…. شادی روح شهدا صلوات
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 57. سلام
  خیلی زیبا بود اشکم رو درآورد امیدوارم که شرمنده خون شهدا و خانوادهاشون نشم.
  الهی تا قبل از مرگم یه بار بتونم مثل سارا به کربلا برم و ضریح اربابم حسین ع رو ببینم.

 58. من همشو یکجا خوندم
  مسخ شدم، مات بودم از اینهمه شیفت به سوی هدایت.
  واقعا خدا عاقبتمونو ختم به خیرکنه با نظر ویژه ش

 59. دوبار پشت سر هم خوندمش بی نظیرترین عاشقانه ای است که لاجرم بر دل می نشیند. اجرتون با سیدالشهدا. و حقیقتا (پشت سر هر شهادتی یک روشنایی پیدا می شود. شهید مطهری.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.