رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱۱تا۱۵

فهرست مطالب

داستان نازخاتون ,رمان مذهبی, شهید سید طاها ایمانی, رمان آنلاین ,داستان واقعی

رمان آنلاین نسل سوخته براساس داستان واقعی ( مهران ) قسمت۱۱تا ۱۵

رمان با داستان واقعی

سرگذشت واقعی

نام رمان : نسل سوخته

نویسنده : شهید سیدطاها ایمانی

 
?قسمت یازدهم?
دست های کثیف .
سر کلاس نشسته بودیم که یهو بغل دستی احسان با صدای بلند داد زد
– دست های کثیف آشغالیت رو به وسیله های من نزن
و هلش داد!!
حواس بچه ها رفت سمت اونها
احسان زیرچشمی بهشون نگاه کرد
معلوم بود بغض گلوش رو گرفته

یهو حالتش جدی شد
– کی گفته دست های من کثیف و آشغالیه؟
و پیمان بی پروا …
– تو پدرت آشغالیه ، صبح تا شب به آشغال ها دست میزنه بعد هم میاد توی خونه تون
مادرم گفته هر چی هم دست و لباسش رو بشوره بازم آشغالیه?
احسان گریه اش گرفت?
حمله کرد سمت پیمان و یقه اش رو گرفت
– پدر من آشغالی نیست خیلیم تمییزه
هنوز بچه ها توی شوک بودن که اونها با هم گلاویز شدن رفتم سمت شون و از پشت یقه پیمان رو گرفتم و کشیدمش عقب
احسان دوباره حمله کرد سمتش
رفتم وسط شون …
پشتم رو کردم به احسان و پیمان رو هل دادم عقب تر خیلی محکم توی چشم هاش زل زدم?
– کثیف و آشغالی!!کلماتی بود که از دهن تو در اومد ، مشکل داری برو بشین جای من، جام رو باهات عوض می کنم
بی معطلی رفتم سمت میز خودم
همه می دونستن من اهل دعوا نیستم و با کسی درگیر نمیشم
شوک برخورد من هم به شوک حرف های پیمان اضافه شد
بی توجه به همه شون خیلی سریع وسایلم رو ریختم توی کیفم و برگشتم سمت میز احسان؛
احسان قدش از من کوتاه تر بود پشتم رو کردم به پیمان
– تو بشین سر میز من بشینم پشت سری ها تخته رو نمی بینن
پیمان که تازه به خودش اومده بود یهو از پشت سر، یقه ام رو کشید
– لازم نکرده تو بشینی اینجا? .

?قسمت دوازدهم?
شرافت .
توی همون حالت کیفم رو گذاشتم روی میز و نیم چرخ چرخیدم سمتش و خیلی جدی توی چشم هاش زل زدم محکم مچش رو گرفتم و با یه ضرب یقه ام رو از دستش کشیدم بیرون?
– بهت گفتم برو بشین جای من …
برای اولین بار، پی یه دعوای حسابی رو به تنم مالیده بودم اما پیمان کپ کرد کلاس سکوت مطلق شده بود عین جنگ های گلادیاتوری و فیلم های اکشن همه ایستاده بودن و بدون پلک زدن منتظر سکانس بعدی بودن ضربان قلب خودمم حسابی بالا رفته بود که یهو یکی از بچه ها داد زد
– #برپا …
و همه به خودشون اومدن
بچه ها دویدن سمت میزهاشون و سریع نشستن به جز من، پیمان و احسان
ضربان قلبم بیشتر شد از یه طرف احساس غرور می کردم که اولین دعوای#زندگیم برای دفاع از مظلوم بود از یه طرف، می ترسیدم آقای غیور ما رو بفرسته دفتر و… اونم من که تا حالا پام به دفتر باز نشده بود
معلم مون خیلی آروم وارد کلاس شد بدون توجه به ما وسایلش رو گذاشت روی میز
رفت سمت تخته …
رسم بود زنگ ریاضی صورت تمرین ها رو مبصر کلاس روی تخته می نوشت تا وقت کلاس گرفته نشه
بی توجه به مساله ها تخته پاک کن رو برداشت و مشغول پاک کردن تخته شد … یهو مبصر بلند شد
– آقا اونها تمرین های امروزه
بدون اینکه برگرده سمت ما خیلی آروم فقط گفت
– می دونم
سکوت عمیق و بی سابقه ای کلاس رو پر کرد و ما سه نفر هنوز ایستاده بودیم
– میرزایی
– بله آقا
– پاشو برو جای قبلی فضلی بشین قد پیمان از تو کوتاه تره بشینه پشتت تخته رو درست نمی بینه
بدون اینکه حتی لحظه ای صورتش رو بچرخونه سمت کلاس گچ رو برداشت
– تن آدمی شریف است، به جان آدمیت … نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت … .

?قسمت سیزدهم?
رقابت
.
.
امتحانات ثلث دوم از راه رسید

توی دفتر شهدام از قول مادر یکی از شهدا نوشته بودم
“پسرم اعتقاد داشت بچه مسلمون همیشه باید در کار درست، اول و پیش قدم باشه باید شتاب کنه و برای انجام بهترین ها پیشتاز باشه خودش همیشه همین طور بود توی درس و دانشگاه توی اخلاق توی کار و نماز”
این یکی از شعارهای سرلوحه زندگی من شده بود علی الخصوص که ۲ تا شاگرد اول دیگه هم سر کلاس مون بودن رسما بین ما ۳ نفر یه رقابت غیررسمی شکل گرفته بود
رقابتی که همه حسش می کردن حتی بچه های بیخیال و همیشه خوش کلاس?
رقابتی که کم کم باعث شد فراموش کنم، اصلا چرا شروع شده بود
یک و نیم نمره داشت همه سوال ها رو نوشته بودم
ولی جواب اون اصلا یادم نمی اومد تقریبا همه برگه هاشون رو داده بودن
در حالی که واقعا اعصابم خورد شده بود با ناامیدی از جا بلند شدم
– خدا بهت رحم کنه مهران که غلط دیگه نداشته باشی و الا اول و دوم که هیچ شاگرد سوم کلاس و پایه هم نمیشی!!!
غرق در سرزنش خودم بلند می شدم که چشمم افتاد روی برگه جلویی و جواب رو دیدم مراقب اصلا حواسش نبود
هرگز تقلب نکرده بودم اما حس رقابت و اول بودن حس اول بودن بین ۱۲۰ دانش آموز پایه چهارم حس برتری حس …
نشستم و بدون هیچ فکری سریع جواب رو نوشتم با غرور از جا بلند شدم برگه ام رو تحویل دادم و رفتم توی حیاط
یهو به خودم اومدم ولی دیگه کار از کار گذشته بود یاد جمله امام افتادم
اگر تقلب باعث….!!
روی پله ها نشستم و با ناراحتی سرم رو گرفتم توی دستم
– خاک بر سرت مهران چی کار کردی؟ کار #حرام انجام دادی

هنوز آروم نشده بودم که صبحت امام جماعت محل مون نفت رو ریخت رو آتیش … – فردا روز اگر با همین شرایط یه قدم بیای جلو بری مقاطع بالاتر و به جایی برسی بری سر کار اون لقمه ای هم که در میاری حرامه خانواده ها به بچه هاتون تذکر بدید

فردا این بچه میره سر#کار_حلال و با تلاش و زحمت پول در میاره اما پولش حلال نیست لقمه حرام می بره سر سفره زن و بچه اش تک تک اون لقمه ها حرامه … .
گاهی یه غلط کوچیک می کنی حتی اگر بقیه راه رو هم درست بری اما سر از ناکجا آباد در میاری می دونی چرا؟ چون توی اون پیچ از مسیر زدی بیرون حالا بقیه مسیر رو هم مستقیم بری نتیجه؟ باید پیچ رو برگردی .. .

?قسمت چهاردهم?
تاوان خیانت
.
بچه ها همه رفته بودن اما من پای رفتن نداشتم توی حیاط مدرسه بالا و پایین می رفتم نه می تونستم برم نه می تونستم … از یه طرف راه می رفتم و گریه می کردم … که خدایا من رو ببخش از یه طرف دیگه شیطان وسوسه ام می کرد
– حالا مگه چی شده؟ همه اش ۱/۵ نمره بود تو که بالاخره قبول می شدی این نمره که توی نتیجه قبولی تاثیری نداشت
بالاخره تصمیمم رو گرفتم
– خدایا من می خواستم برای تو #شهید بشم قصدم مسیر تو بود اما حالا من رو ببخش?
عزمم رو جزم کردم و رفتم سمت دفتر پشت در ایستادم
– خدایا خودت توی قرآن گفتی خدا به هر که بخواد عزت میده به هر کی نخواد، نه عزت من از تو بود من رو ببخش که به عزت تو خیانت کردم و با چشم هام دزدی کردم تو، من رو همه جا عزیز کردی و این تاوان خیانت من به عزت توئه
و در زدم
رفتم داخل دفتر معلم ها دور هم نشسته بودن چایی می خوردن و برگه تصحیح می کردن با صدای در، سرشون رو آوردن بالا
– تو هنوز اینجایی فضلی؟ چرا نرفتی خونه؟
– آقای غیور ببخشید میشه یه لحظه بیاید دم در؟
سرش رو انداخت پایین – کار دارم فضلی اگه کارت واجب نیست برو فردا بیا اگرم واجبه از همون جا بگو داریم برگه صحیح می کنیم نمیشه بیای تو
بغض گلوم رو گرفت جلوی همه ؟به خودم گفتم
– برو فردا بیا امروز با فردا چه فرقی می کنهجلوی همه بگی اون وقت
اما بعدش ترسیدم
– اگر شیطان نزاره فردا بیای چی؟
.

?قسمت پانزدهم?
امتحان خدا یا …؟
.
– آقا نمیشه یه لحظه بیاید دم در؟ کارمون واجبه .
معلوم بود خسته و بی حوصله است
– یا بگو … یا در رو ببند و برو … سرده سوز میاد!
چند لحظه مکث کردم
– مهران خودت گند زدی و باید درستش کنی تا اینجا اومدن تاوان گناهت بود نیومدن آقای غیور امتحان خداست
امتحان خدا؟یا امتحان علوم؟
– آقا ما تقلب کردیم?
یهو سر همه معلم ها با هم اومد بالا چشم هاشون گرد شده بود علی الخصوص مدیر و ناظم که توی زاویه در تا اون لحظه ندیده بودم شون – برو فضلی مسخره بازی در نیار تو شاگرد اول مدرسه ای
.

چرخیدم سمت مدیر … – سلام آقا به خدا جدی میگیم من سوال سوم رو یادم نمی اومد بلند شدن برگه ام رو بدم چشمم افتاد به برگه جلویی بعدشم دیگه … آقای رحمانی … یکی از معلم های پایه پنجم … بدجور خنده اش گرفت … – همین یه سوال؟ … همچین گفتی: آقا ما تقلب کردیم … که الان گفتم کل برگه ات رو با تقلب نوشتی … برو بچه جون… همه فکر کردن شوخی می کنم اما کم کم با دیدن حالت من… معلوم شد اصلا شوخی نیست … خیلی جدی دوباره به معلم مون نگاه کردم … – آقا اجازه … لطفا سوال سوم رو به ما صفر بدید … از ما گفتن بود آقا … از اینجا گناهی گردن ما نیست … ولی اگر شما باور نکنید و خطش نزنید … حق الناس گردن هر دوی ماست … – عجب پر رویی هم هست ها … قد دهنت حرف بزن بچه… سرم رو انداختم پایین … حتی دلم نمی خواست ببینم کدوم یکی از معلم ها بود … – اگر فکر کنم همه اش رو تقلب کردی و کلا بهت صفر بدم چی؟ .
ادامه_دارد

1 1 رای
امتیاز این مطلب
guest
0 نظرات کاربران
Inline Feedbacks
دیدن تمام نظرات
0
لطفا نظرتو در مورد این مطلب بنویسx