دسته‌بندی: لیست رمان ها

درخت سیب داستانهای نازخاتون

قصه کوتاه درخت سبب

قصه کوتاه درخت سیب  داستانهای نازخاتون درخت سیب !   یکی بود، یکی نبود ، غیرازخدا هیچکس نبود روزی روزگاریدریک

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون نازخاتون یه حس خوب

داستان کوتاه چشمهای ارغوانی

داستان کوتاه چشمهای ارغوانی  داستانهای نازخاتون چشم های ارغوانی ؛     ‌‌ این‌جا‌دیگر‌کجاست؟ تا‌به‌عمرم‌همچین‌منظره‌‌تماشایی‌را‌ندیده‌بودم! خدای‌من،دارم‌درست‌میبینم! این‌همه‌‌گیاه‌خبررسان‌اینجاست؟ زمین‌سراسر‌پوشیده‌شده‌بود‌ازگیاهی‌سیمگون رنگ،گویی‌انگار‌برف‌آمده‌است! ناگفته‌نماند‌ساقه‌های‌سبز‌رنگ‌این‌گیاهان‌نیز

ادامه مطلب...