سرزمین زیبای من سید طاها ایمانی داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت ۱تا ۲۰

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسما ۱تا۲۰  رمان:سرزمین زیبای من نویسنده:سید طاها ایمانی #سرزمین_زیبای_من #قسمت_اول: زنده باد ملکه استرالیا … ششمین کشور بزرگ جهان … با طبیعتی وسیع… از بیابان های خشک گرفته تا کوهستان های پوشیده از برف … یکی از غول های اقتصادی جهان … که رویای بسیاری از مهاجران به شمار می […]

سرزمین زیبای من سید طاها ایمانی داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرزمین زیبای  قسمت ۲۱تا ۳۰    

رمان آنلاین سرزمین زیبای  قسمت ۲۱تا ۳۰   رمان:سرزمین زیبای من نویسنده:سید طاها ایمانی #سرزمین_زیبای_من #قسمت_بیست_یک : اولین پرونده فردا صبح با برادرش اومدن دفتر من … اولین مراجع های من… و اولین پرونده من … اونها که رفتن به زحمت خودم رو کنترل می کردم که گریه نکنم … بعد از اون همه سال […]

سرزمین زیبای من سید طاها ایمانی داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت۳۱تا۴۰  

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت۳۱تا۴۰   رمان:سرزمین زیبای من نویسنده:سید طاها ایمانی   #سرزمین_زیبای_من #قسمت_سی_یک : در اعماق اقیانوس چند لحظه سکوت کرد … نگاه پر معنا و محبتی که قادر به درک عمق اون نبودم … . – خدا به قوم حضرت موسی، نعمت های فراوان داد … دریا رو پیش چشم اونها […]

سرزمین زیبای من سید طاها ایمانی داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت۴۱تا۵۰  

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت۴۱تا۵۰   رمان:سرزمین زیبای من نویسنده:سید طاها ایمانی #سرزمین_زیبای_من #قسمت_چهل_یک: قلمرو خون، خونم رو می خورد … داشتم از شدت عصبانیت دیوونه می شدم … یعنی من حق نداشتم حداقل توی اتاق خودم آرامش داشته باشم؟ … در رو باز کردم و رفتم تو … حتی دلم نمی خواست بهش […]

سرزمین زیبای من سید طاها ایمانی داستانهای واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت ۵۱تا آخر  

رمان آنلاین سرزمین زیبای من قسمت ۵۱تا آخر   رمان:سرزمین زیبای من نویسنده:سید طاها ایمانی   #سرزمین_زیبای_من #قسمت_پنجاه_یک : غرور زیرچشمی داشتم بهش نگاه می کردم و توی ذهن خودم کلنجار می رفتم تا یه راه حلی پیدا کنم … که یهو متوجه نگاه من شد و سرش رو آورد بالا … مکث کوتاهی کرد […]