برچسب: پرستو مهاجر

داستانهای نازخاتون داستان کوتاه

داستان کوتاه خسیس

داستان کوتاه خسیس نویسنده:پرستو مهاجر داستانهای نازخاتون خسیس   اکبر، اکبر ، بله خانم چی می گی امربفرما ، گوجه

ادامه مطلب...
داستانهای نازخاتون داستان کوتاه مسیح

داستان کوتاه مسیح

داستان کوتاه مسیح داستانهای نازخاتون نویسنده:پرستو عبداللهیان مسیـح   سلام امروز حالت چطوره مسیح جان ! بهتری چه خبره ها

ادامه مطلب...