برچسب: پرستو مهاجر

درخت سیب داستانهای نازخاتون

قصه کوتاه درخت سبب

قصه کوتاه درخت سیب  داستانهای نازخاتون درخت سیب !   یکی بود، یکی نبود ، غیرازخدا هیچکس نبود روزی روزگاریدریک

ادامه مطلب...