الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۱تا۵

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۱تا۵ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۱ تمام اندامش به شدت می لرزید حتی با فشار دندان هایش نمی توانست لرزش محسوس لبهایش را مهار کند .انعکاس کلمه ی برگشته همچنان در مغزش میپیچید و سرش را به دوران می انداخت.به زحمت بر خود مسلط شد و ارام و […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۶تا۱۰

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۶تا۱۰ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۶ ღ ღ: کیمیا با بی تفاوتی شانه بالا انداخت و الهام در حالی که از جا بر می خاست گفت: – خیلی خب بچه ها حالا که وقت این حرفا نیست. بعد رو به رابین کرد و ادامه داد: – خب شاید شما […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۱۱تا۱۵

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۱۱تا۱۵ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی   #قسمت۱۱ و بعد گوشی را محکم روی دستگاه کوبید.سعی کرد بغضش را مهار کند.خودش را روی میز تلفن رها کرد و چشمانش را محکم به روی هم فشرد.در همان حال صدای باز شدن در را شنید اما حوصله باز کردن چشم هایش را […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۱۶تا۲۰

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۱۶تا۲۰ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۱۶ قبل از ان که کیمیا فرصتی برای پاسخ بیابد بلندگو بار دیگر شماره پروازش را اعلام کرد و کیمیا به ناچار اماده خداحافظی شد.پیش از همه مادرش را بوسید.مادر چند لحظه ای او را در اغوش فشرد و به تلخی و با صدای […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۲۱تا۲۵

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۲۱تا۲۵ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۲۱ اقای توکلی به همسرش چشم غره ای رفت و گفت: _فرانسه اومدی رسم مهمون نوازی یادت رفته؟با اشک از مهمون ما پذیرایی می کنی؟بلند شو خانم…یه چای گرم برای مهمون عزیز ما بیار که حتما بهش مزه می ده. خنم توکلی بلافاصله از […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۲۶تا۳۰

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۲۶تا۳۰ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۲۱ اقای توکلی به همسرش چشم غره ای رفت و گفت: _فرانسه اومدی رسم مهمون نوازی یادت رفته؟با اشک از مهمون ما پذیرایی می کنی؟بلند شو خانم…یه چای گرم برای مهمون عزیز ما بیار که حتما بهش مزه می ده. خنم توکلی بلافاصله از […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۳۱تا۳۵

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۳۱تا۳۵ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۳۱ رابين ببا همان لبخند زيبا سري تكان داد و گفت: – بله خانم. مي فهمم، ولي… ولي مي خواستم بگم كه من واقعاً منظوري نداشتم…. كيميا به سرعت كلام رابين را قطع كرد و گفت: – نمي خوام چيزي بشنوم. بعد با سرعت […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۳۶تا۴۰

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۳۶تا۴۰ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی   #قسمت۳۶ الين وحشتزده پرسيد: – توي اين هوا؟ رابين تنها لبخند زد و آماده پريدن شد. در آخرين لحظه كيميا كه او را در پريدن ميان آبهاي سرد سن مصمم مي ديد، گوشه لباسش را به سوي خود كشيد و گفت: – نپر […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۴۱تا۴۵

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۴۱تا۴۵ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۴۱ در اتاق زده شد، از آن حالت خواب و بيداري با نارضايتي خارج شد و بي حوصله پرسيد: – بله؟ – منم مادر، برات شام آوردم. – ممنون مادر جون، من ميل ندارم… اصلاً گرسنه نيستم. – چطور گرسنه نيستي مادر جون؟ تو […]

الهه شرقی رمان آنلاین رویا خسرو نجدی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۴۶تا۵۰

رمان آنلاین الهه شرقی قسمت ۴۶تا۵۰ داستان الهه شرقی نویسنده:رویا خسرو نجدی #قسمت۴۶ كيميا نااميدانه دستش را از روي زنگ انداخت و قدم زنان راه خوابگاه را در پيش گرفت. خيلي زود سوار ماشين ديگري شد تا زودتر به خوابگاه برسد، اما وقتي به كناره سن رسيد، بي اختيار از راننده خواست او را پياده مند. […]