رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت اول تا پنجم نویسنده ساغر

رمان آنلاین نیلوفر قسمت اول تا پنجم نویسنده ساغر رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت اول زنگ ایفون پشت سرهم زده میشد وسط پذیرایی ایستاده بودم میدونستم جلادم پشت در خونه هست و میخواد منو اعدام کنه خودم خواسته بودم کار به اینجا برسه دستم و رو قلبم گذاشته بودم صدای قلبمو همه جای بدنم […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت ششم تا دهم نویسنده ساغر

رمان آنلاین نیلوفر قسمت ششم تا دهم نویسنده ساغر رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت ششم _ بله خودش بود؟دهنم خشک شده بود یکم اب دهنمو قورت دادم با من من گفتم _سلام _سلام ؟شما؟ _نیلوفر هستم _نیلوفر؟اینجا ارایشگاه مردانه هست _میدونم.اما خودتون شماره دادید _من؟اهان .بازم؟صبر کن.امین بیا فهمیدم اوستاش هست.یکم طول کشید تا […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت یازدهم تا پانزدهم نویسنده ساغر

رمان آنلاین نیلوفر قسمت یازدهم تا پانزدهم نویسنده ساغر رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت یازدهم امین با بهت نگام میکرد بعدش زد زیر خنده _دیوانه _امین راست میگم.هر جوری باشی میخوامت.هر جا بگی باهات زندگی میکنم _تو تازه یک ماه منو میشناسی .شاید جلوتر رفتیم منو دیگه نخوای _امین.من تورو شناختمت دیگه .گفتم که […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت شانزدهم تا بیستم نویسنده ساغر

رمان آنلاین نیلوفر قسمت شانزدهم تا بیستم نویسنده ساغر رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت شانزدهم صبح ساعت هشت از خواب بیدار شدم حمام کردم و موهامو کلی ژل زدم یواشکی مانتومو اتو کردم نمیخواستم مامانم به چیزی شک کنه از کیف لوازم ارایش مامان رژ لب صورتیشو برداشتم اصلا مامان لوازم ارایش میخواد چیکار؟ […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت بیست ویکم تا بیست و پنجم

رمان آنلاین نیلوفر قسمت بیست ویکم تا بیست و پنجم رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت بیست و یکم صبح که از خواب بیدار شدم مامان مشغول اب دادن به گلهای تراس بود. انگار من اونجا نبودم حتی جواب سلام منو نداد بعد صبحانه رفتم سراغ کتاب هام مامان در اتاقمو باز کرد و ایستاد […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت بیست و ششم تا سی ام

رمان آنلاین نیلوفر قسمت بیست و ششم تا سی ام رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت بیست و ششم حسین اونی که میخواستم نبود زود قهر میکرد منم اینو میزاشتم به حساب یه دونه پسر بودنش هر روز ساعت نه میرفتم پیشش و بعد از کلاس هم حسین سر کوچه منتظرم میشد و یک ساعتی […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت سی و یکم تا سی و پنجم

رمان آنلاین نیلوفر قسمت سی و یکم تا سی و پنجم رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت سی ویکم روز بعد حاضر میشیم و میرم به سمت خونه ی پرستو حسین سر کوچه ایستاده بود سرش پایین بود و  با برگهای خشک زیر پاش بازی میکرد قدم هامو تند تر میکنم و میرم سمتش _سلام […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت سی و ششم تا چهل ام

رمان آنلاین نیلوفر قسمت سی و ششم تا چهل ام رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت سی و ششم مامان بزرگ (مامان بابا)روز جمعه اومد دنبال پارسا و نگار که به همراه بابابزرگ برن باغ وحش. حسین هم قرار بود بیاد دنبال من تا بریم خونه ایی که پدرش خریده بود برامونو ببینیم مامان متر […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت چهل و یکم تا چهل و پنجم

رمان آنلاین نیلوفر قسمت چهل و یکم تا چهل و پنجم رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت چهل و یکم حسین راضی شد که طلاق توافقی بگیریم سه روز به اولین جلسه مشاوره دادگاه ما مونده بود امین زنگ زد و بهم گفت با خانوادش یک هفته میره مسافرت تا اونارو راضی کنه برای ازدواج […]

رمان نیلوفر نویسنده ساغر داستان های نازخاتون کانال رمان
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین نیلوفر قسمت چهل و ششم تا پنجاه ام

رمان آنلاین نیلوفر قسمت چهل و ششم تا پنجاه ام رمان نیلوفر نویسنده : ساغر ✅قسمت چهل و ششم بعد اونشب سعید میره برای ادامه سربازیش با اونکه پادگانش نزدیک تهران بود اما خونه نمی اومد هر چی التماسش میکردم قبول نمیکرد و میگفت با دوستای شهرستانیم خوشم وقتی هم میومد فرانک خونه ی ما […]