دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱تا۱۵

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱تا۱۵   رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی قسمت اول میان قهقهه بریده بریده گفت: -وای…امشب…خیلی فاز داد…. و در ماشین را باز کرد […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۶تا۳۰  

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۶تا۳۰   رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی     قسمت شانزدهم   حاج پرویز استکان چای را درون نعلبکی گذاشت و به آرامی […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۴۶تا۶۰ 

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۴۶تا۶۰  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی   داستانهای نازخاتون, [۲۰.۰۷.۱۷ ۲۱:۱۱] قسمت چهل و شش میثم سراپا لرزید، اینبار نگاهش روی پسر قد […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۷۶تا۹۰ 

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۷۶تا۹۰  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی قسمت ۷۶ روحی با هق هق گفت: -سمیه، برادرت داره از دست میره، این مادر و دختر […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۹۱تا۱۰۵ 

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۹۱تا۱۰۵  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی قسمت ۹۱ در جواب گستاخی های میثم باید چه می گفت؟ -زنتو زدم چون حقش بود، پاشده […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۰۶تا۱۲۰

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۰۶تا۱۲۰  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی   داستانهای نازخاتون, [۲۳.۰۷.۱۷ ۲۲:۴۴] قسمت ۱۰۶ فلور وارد حیاط شد، با عجله به سمت انبار دوید. […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۲۱تا۱۳۵ 

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۲۱تا۱۳۵  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی داستانهای نازخاتون, [۲۴.۰۷.۱۷ ۲۲:۰۶] قسمت ۱۲۱ نسیم فریاد زد: -مشـ ـروب نمی خوری؟ میثم بهت زده شد: […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۳۶تا۱۵۰ 

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۳۶تا۱۵۰  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی قسمت ۱۳۶ نسیم به آرامی اشک می ریخت، روی یکی از مبلها نشسته بود و به میثم […]

دگردیسی غزل السادات مهتابی رمان آنلاین سرگذشت واقعی
داستان های نازخاتون

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۵۱تا۱۶۵ 

رمان آنلاین دگردیسی بر اساس سرگذشت واقعی قسمت ۱۵۱تا۱۶۵  رمان:دگردیسی نویسنده:غزل السادات مهتابی قسمت ۱۵۱ میثم گیلاسش را بالا فرستاد و با چشمان تب دارش به فلور زل زد که […]